Privacy beleid bij Practiquette B.V.

Practiquette BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Practiquette BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Practiquette BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Practiquette BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de offerte, opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht en/of offerte.
 • Het beheren van uw account. Op sommige websites wordt de mogelijkheid aangeboden om uw eigen account aan te maken. In dit account wordt onder meer naam, afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen. En de bestellingen die u bij ons heeft gedaan.
 • Het versturen van e-mail nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten. Als u niet langer prijs stelt op deze nieuwsbrieven kunt u zich gemakkelijk afmelden op de afmeldlink die onderaan in de e-mail staat.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Practiquette BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Practiquette BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van maximaal 7 jaar.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u fouten hebt opgemerkt in uw persoonsgegevens of vanwege andere redenen deze zou willen aanpassen of helemaal verwijderen verzoeken wij u dat door te geven aan onze klantenservice.

Practiquette Klantenservice
Tel.: 070-3184244
E-mail: info@practiquette.nl


« Terug naar Practiquette

© 2024 - Practiquette